Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Inschrijving

 • Inschrijving door de leerling of de opdrachtgever is via het toezenden van de gegevens van de leerling per email, per post of per fax.
 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het per post of email de bevestiging is ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt u van ons voor aanvang van de opleidings de uitnodigingsbrief, voorzien van een routebeschrijving en de deelnemerslijst.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Indien een opleiding is volgeboekt ontvangt de leerling tijdig bericht. Besluit de leerling dezelfde opleiding met een andere startdatum te willen volgen, dan dient de leerling zich opnieuw in te schrijven.
 • Door inschrijving geeft de leerling of de opdrachtgever te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.
 • Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Per opleidinggroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens die aan de betreffende deelnemers wordt verstrekt, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
 • De leerling dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van Andrea Schachinger Fysiotherapie

 

Financiële voorwaarden

 • Het lesgeld of de termijnbetaling dient bij vooruitbetaling middels een machtiging, vóór de eerste dag van de opleiding, te worden voldaan. Betalingen per cheques, worden niet geaccepteerd.
 • Andrea Schachinger Fysiotherapie is gerechtigd leerlingen bij wanbetaling of niet tijdige betaling van opleidinggelden van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

 

Annulering door leerling / opdrachtgever

 • Inschrijving geldt voor de duur van de hele opleiding waarvoor de leerling zich heeft aangemeld.
 • Indien de leerling na inschrijving een andere startdatum wenst, dient de leerling zich eerst af te melden en opnieuw in te schrijven. De annuleringsvoorwaarden zijn op de afmelding voor de reeds gedane inschrijving van toepassing.
 • Annulering van een inschrijving dient te geschieden met een aangetekende brief of met een brief met bericht van ontvangst. Bij de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de datum poststempel.
 • Bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de opleiding wordt een bedrag van € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering op of na geplande startdatum van de opleiding is de volledige opleidingprijs verschuldigd en is per direct opeisbaar.
 • Bij het niet verschijnen van de leerling is de volledige opleidingprijs verschuldigd.
 • Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd indien de leerling komt te overlijden.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht opleidingsmateriaal

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij Andrea Schachinger Fysiotherapie.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andrea Schachinger Fysiotherapie.
 • Het is niet toegestaan het opleidingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • Het is niet toegestaan om zelf opleidingen te geven volgens de methode “dry needling nach Andrea Schachinger”.
 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

 

Copyright en eigendomsrecht overige huisstijlmaterialen (waaronder website, foldermateriaal e.d.)

 • Het copyright en eigendomsrecht van huisstijlmaterialen waaronder website en foldermateriaal behoort tot Andrea Schachinger Fysiotherapie.
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van tekst en beeldmateriaal van website
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van tekst en beeldmateriaal van folders en flyers.
 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van overige huisstijlelementen behorend tot Andrea Schachinger Fysiotherapie
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andrea Schachinger Fysiotherapie.

 

Kwaliteit

 • Andrea Schachinger Fysiotherapie doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleidingsen te waarborgen. Mocht de leerling desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de opleidiing dan kan de leerling zich schriftelijk wenden tot Andrea Schachinger Fysiotherapie.
 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde opleidingprijs.

 

Aansprakelijkheid

 • Andrea Schachinger Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal.
 • Andrea Schachinger kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof in de praktijk door de leerling of enig ander persoon.
 • Een eventuele aanspraak op schadvergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de leerling betaalde lesgeld.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle met de leerling gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen voor de bevoegde rechter worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

Centrum voor Dry Needling

Andrea Schachinger

Tonnekamp 14

2157 PN Abbenes